English English فارسی Farsi

نکات بسیار مهم در مورد مصاحبه‌های مهاجرتی و امور پناهجویان

در آخرین گفتگوی خانم رویا مجد با رادیو نشاط درنکات ضروری حقوقی و مهاجرتی مورد نیاز پناهجویان ساکن استرالیا در رابطه با مصاحبه با اداره مهاجرت توضیحات کاملی ارایه نموده اند.برای شنیدن فایل صوتی این گفتگو به وب سایت رادیو نشاط مراجعه فرمایید