English English فارسی Farsi

قوانین جدید سفارت و آزمون شخیصیت

خانم رویا مجد در مصاحبه اخیر خود با رادیو نشاط ملبورن در مورد قوانین جدید سفارت و آزمون شخیصیت توضیحات کاملی ارائه دادند. جهت اطلاع از جزئیات دقیق در مورد این قانون و شنیدن فایل صوتی این گفتگو به وبسایت رادیو نشاط مراجعه فرمایید